GO TO BRAND - Motoryzacja

Tytuł projektu:

Internacjonalizacja marki POLERFABRIK w branży części samochodowych i lotniczych.

Numer wniosku o dofinansowanie:

POIR.03.03.03-30-0074/20

Cel i planowany efekt projektu:

Celem projektu jest rozszerzenie działalności eksportowej firmy, przy wykorzystaniu działań w ramach poddziałania 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” PO IR. Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca zaoferuje na zagranicznych rynkach(w tym na rynku perspektywicznym - Rosja) usługi z motoryzacyjnej, a przez to zwiększy osiągane przychody. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do nawiązania nowych kontaktów handlowych i promocji marki produktowej. Udział w targach w charakterze wystawcy wzmocni pozycje przedsiębiorstwa w branży.

Mierzalne efekty realizacji projektu:

- Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w

zakresie internacjonalizacji - 6;

- Przychody ze sprzedaży produktów na eksport – 1 235 000,00 PLN;

- Przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu- 480 000,00 PLN.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 405500,00 PLN (słownie: czterysta pięć tysięcy pięćset złotych 00/100)

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 344 675,00 (słownie: trzysta czterdzieści cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100)

Termin realizacji:

01.10.2022 – 30.06.2023